, konI. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY www.kielpinska.com

1. Zasady korzystania

1.1. Zasady oraz warunki korzystania z tej strony internetowej i każdej innej strony internetowej zarządzanej przez Fundację Wspierającą Skuteczne Wyjście z Depresji („Strony”), powinny zostać przeczytane zanim zaczniesz z nich korzystać.

1.2. Zasady te odnoszą się do wszystkich wizyt Użytkownika oraz korzystania przez Użytkownika z zawartości Stron, jak również do informacji oraz usług (dalej „Zawartość”) udostępnianych poprzez strony internetowe.

1.3. Uzyskanie dostępu a także korzystanie ze Strony oznacza automatycznie wyrażenie zgody na zasady i warunki w ich pełnym brzmieniu. Jeżeli Użytkownik nie akceptujesz zasad i warunków korzystania ze Strony powinien zamknąć tę stronę i nie korzystać więcej z jej zawartości.

 

 1. Zastrzeżenia prawne

2.1. Zastrzeżenia prawne

a. Właścicielem i operatorem niniejszej Strony internetowej jest Fundacja Wspierająca Skuteczne Wyjście z Depresji, NIP: 9592035562, KRS: 0000856065, REGON: 38686533000000, adres siedziby: ul. Sienkiewicza 29 / 31, 25-007 Kielce, kontakt@kielpinska.com  (dalej „Fundacja”). 

b. Publikowane na stronie internetowej informacje i cenniki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

c. Fundacja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji. Istnieje jednak ryzyko pojawienia się nieścisłości. Fundacja  nie gwarantuje całkowitej poprawności i kompletności informacji prezentowanych na Stronie oraz nie ponosi odpowiedzialności za informacje tam umieszczone.

d. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do niniejszej Strony i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się na Stronie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika na szkody.

2.2. Wszelkie prawa zastrzeżone

W braku innego zastrzeżenia, wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej Strony posiada Fundacja. Żadne materiały, oprócz materiałów określonych jako materiały do pobrania, zamieszczone na niniejszej Stronie nie mogą być powielane, lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia Fundacja. Treści zawarte w materiałach do pobrania nie mogą być w żaden sposób modyfikowane bez pisemnej zgody Fundacja.

© Copyright by Justyna Honorata Kiełpińska

 1. Znaki handlowe

3.1. Wszystkie znaki handlowe Fundacji używane na Stronie są zarejestrowanymi nazwami i znakami towarowymi.

3.2. Kopiowanie, bez wcześniejszej zgody Fundacji jest całkowicie zabronione.

 1. Linki do innych stron

4.1. Na Stronie zostały umieszczone odesłania/linki do stron naszych zewnętrznych partnerów, które nie podlegają kontroli przez Fundację.

4.2. Linki do stron zewnętrznych umieszczone są ponieważ dają możliwość zakupu biletu na event, rezerwacji miejsca na szkoleniach bądź warsztatach, mogą odpowiadać zainteresowaniom Użytkownika, lub promują partnerów Fundacji.

4.3.Fundacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i zmiany wprowadzane na stronach zewnętrznych.

 1. Niepoprawne korzystanie z serwisu

5.1. Niedozwolone jest wykorzystywanie Strony bądź jej fragmentów do przekazywania jakichkolwiek informacji, które mogą być nielegalne, obraźliwe, dyskryminujące, stanowiące groźbę, używające wulgaryzmów, będące nielegalne jak np.: zachęcające do popełnienia przestępstwa, łamiące prawo lub namawiające do łamania prawa.

5.2.Fundacja Wspierająca Skuteczne Wyjście z Depresji nie będzie akceptować żadnych sytuacji związanych z niepożądanym korzystaniem ze Strony.

5.3. Fundacja Wspierająca Skuteczne Wyjście z Depresji wedle własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia, może dokonywać przeglądu zamieszczanych materiałów, usuwać je lub blokować.

 1. Użytkownik może za pośrednictwem strony

6.1. Odwiedzić każdą część strony internetowej.

6.2. Wydrukować dowolną lub wszystkie strony na własny użytek.

6.3. Zarejestrować się w odpowiedniej zakładce i dodawać swoje opinie za pośrednictwem bloga i/lub forum.

6.4. Zakupić bilety na wydarzenie organizowane przez Firmę Justyny Honoraty Kiełpińskiej.

6.5. Obejrzeć relacje z ostatnich spotkań.

6.6. Brać udział w organizowanych konkursach zgodnie z regulaminem konkursu.

 1. Użytkownik nie może

7.1. Kopiować, dystrybuować, zmieniać lub wprowadzać modyfikacje bądź jakikolwiek sposób wykorzystywać materiały zawarte na tej stronie za wyjątkiem sytuacji określonych powyżej.

7.2. Usuwać zawiadomień o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności intelektualnej zawartych w oryginalnych materiałach lub jakichkolwiek materiałach skopiowanych lub wydrukowanych ze strony internetowej.

7.3. Umieszczać linków do niniejszej Strony.

 1. Zmiany na stronie / w funkcjonowaniu strony

8.1. Fundacja Wspierająca Skuteczne Wyjście z Depresji może zmienić format i treść niniejszej strony w dowolnym momencie.

8.2. Fundacja Wspierająca Skuteczne Wyjście z Depresji zastrzega sobie prawo wycofania dostępu do niniejszej strony internetowej w dowolnym momencie i bez poprzedniego powiadomienia.

8.3. Fundacja Wspierająca Skuteczne Wyjście z Depresji może zawiesić funkcjonowanie Strony internetowej w celach konserwacyjnych lub serwisowych, w celu aktualizacji treści lub z dowolnego innego powodu.

 

II. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Wstęp

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki świadczenia, Usługi Dostępu oraz warunki przekazywania darowizny na cele statutowe Fundacji Wspierającej Skuteczne Wyjście z Depresji [ która nie prowadzi działalności gospodarczej]  z siedzibą w Kielcach, ul. Sienkiewicza 29/ 31 (zwaną dalej „Usługodawcą”) oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorców (zdefiniowanych poniżej).

 

§2

Definicje

 1. Cena” – oznacza wysokość darowizny, jaką Uczestnik jest obowiązany uiścić za Usługę
 2. Dni Kalendarzowe” – oznacza kolejno następujące po sobie dni w kalendarzu,
 3. Dane Kontaktowe” – oznacza dane, przy użyciu których Uczestnik może się porozumieć z Usługodawcą od poniedziałku do piątku: kontakt@kielpinska.com
 4. „Formularz Kontaktowy”– oznacza interaktywną usługę elektroniczną umożliwiająca składanie zapytań ofertowych przez Klientów dotyczących możliwości świadczenia Usług, Szkoleń, Usługi Dostępu (Kursu), Produktów lub Treści Cyfrowych,
 5. Formularz Zamówienia” oznacza interaktywny formularz dostępny za pośrednictwem, którego Uczestnik dokonuje zamówienia Usługi Dostępu (Kursu) lub nabycia Treści Cyfrowych
 6. Karta” – oznacza podstronę dedykowaną danemu Kursowi (Usłudze Dostępu) lub danej Treści Cyfrowej , zawierającą szczegółowe informacje o danym Kursie lub Treści Cyfrowej, w tym o tematyce, zakresie i wysokości Wynagrodzenia
 7. Konsument” – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 8. Koszyk” – oznacza specyfikację Kursów (Usług Dostępu) lub Treści Cyfrowych wybranych przez Klienta spośród dostępnych w Sklepie
 9. Kurs” – oznacza niematerialne cyfrowe nagranie przebiegu Szkolenia, do którego Usługobiorca uzyskuje dostęp za pośrednictwem Sklepu po zawarciu Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu i zapłacie Wynagrodzenia,
 10. Potwierdzenie” – oznacza wiadomość e-mail wysłaną Uczestnikowi przez Usługodawcę, po złożeniu przez Uczestnika Zamówienia, na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu Zamówienia,
 11. Program” – oznacza cykl Kursów składających się z modułów określonych w Karcie dedykowanej dla danego Programu,
 12. Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin,
 13. Sklep” – oznacza serwis internetowy pod adresem www.kielpinska.com , za pośrednictwem którego Usługodawca zawiera z Usługobiorcą Umowę o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowę Sprzedaży,
 14. Treści Cyfrowe” – oznacza znajdujące się w Sklepie treści zapisane w formacie cyfrowym, na nośniku niematerialnym w szczególności e-booki oraz audiobooki, które Usługobiorca może pobrać ze Sklepu po zawarciu Umowy Sprzedaży dokonaniu płatności Ceny
 15. Uczestnik” – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, korzystającą lub zamierzającą korzystać z Usługi Dostępu (Kursu) lub nabyć Treść Cyfrową,
 16. Usługi” – oznacza usługi edukacyjne, jakie na rzecz Uczestników będzie świadczyć Usługodawca w ramach Kursu,
 17. Usługa Dostępu”- oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Uczestnika polegającą na zapewnieniu Uczestnikowi za pośrednictwem Sklepu dostępu do zamówionego Kursu lub Programu,
 18. Usługi Elektroniczne” – oznacza usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Uczestnika tj. Formularz Kontaktowy, Formularz Zamówienia, oraz Usługę Dostępu
 19. Umowa o Świadczenie Usługi Dostępu” – oznacza umowę o świadczenie Usługi Dostępu zawieraną pomiędzy Uczestnikiem, a Usługodawcą odnośnie świadczenie Usługi Dostępu czyli uzyskania dostępu do wybranego Kursu,
 20. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych” – oznacza umowę o świadczenie Usług Elektronicznych zawieraną pomiędzy Uczestnikiem, a Usługodawcą za pośrednictwem Internetu,
 21. Umowa Sprzedaży” – oznacza umowę sprzedaży Treści Cyfrowych zawieraną pomiędzy Uczestnikiem, a Usługodawcą odnośnie Treści Cyfrowych (z wyłączeniem Kursów),
 22. Wynagrodzenie” – oznacza wynagrodzenie jakie Uczestnik przekazuje dobrowolnie jako darowiznę na cele statutowe Fundacji za świadczenie na rzecz Uczestnika Usługi Dostępu, szczegółowo określone dla danego Kursu w Karcie im dedykowanej,
 23. Zamówienie” – oznacza oświadczenie woli Uczestnika składane za pośrednictwem Formularza Rejestracji na Usługę Dostępu mające na celu zawarcie Umowy o Świadczenie Usług lub Formularza Darowizny mające na celu zawarcie Umowy o przekazaniu Darowizny na cele statutowe Fundacji.

 

§3

Postanowienia ogólne

  1. Regulamin został sporządzony w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.
  2. Regulamin wraz z załączonym wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy o przekazaniu Darowizny na cele statutowe Fundacji jest dostępny bezpłatnie na podstronie Sklepu pod adresem www.kielpinska.com w sposób umożliwiający jego pozyskanie, utrwalanie i odtwarzanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik jak również zostanie doręczony Konsumentowi w formacie pdf wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy o przekazaniu Darowizny na cele statutowe Fundacji w załączeniu do Potwierdzenia.
  3. Sklep zapewnia narzędzia umożliwiające zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu oraz Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, jak również Umowy o przekazaniu Darowizny na cele statutowe Fundacji
  4. Uczestnik ma obowiązek podać prawdziwe dane.
  5. Usługodawca świadczy Usługi Elektroniczne na rzecz Uczestników bezpłatnie, za wyjątkiem Usługi Dostępu, która jest świadczona za Darowiznę na cele statutowe Fundacji.
  6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w razie braku akceptacji Regulaminu przez Uczestnika, Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania z jakichkolwiek Usług, Usługi Dostępu, lub Usług Elektronicznych lub zamawiania Treści Cyfrowych.
  7. Do zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu, Umowy o przekazaniu Darowizny na cele statutowe Fundacji oraz Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, niezbędne jest posiadanie przez Uczestnika systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobu Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Zaleca się stosowanie jednej z następujących przeglądarek z włączoną opcją „cookies” a także obsługującą javascript:
  8. Internet Explorer 5.0 lub wyższa wersja,
  9. Netscape 7.0 lub jego wyższa wersja
  10. Mozilla 1.3 lub wyższa wersja
  11. Google Chrome
  12. Safari,
  13. Opera
  14. Uczestnikom zabrania się:
  15. dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,
  16. działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami,
  17. korzystania z Usług Elektronicznych, z Usługi Dostępu w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Uczestników.
  18. Usługodawca podejmie niezwłocznie po otrzymaniu stosownego zawiadomienia o naruszeniu przepisów prawa, Regulaminu bądź zasad współżycia społecznego działania zmierzające do usunięcia naruszeń. Zawiadomień należy dokonywać na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 3b Regulaminu.
  19. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
  20. Jednocześnie Usługodawca informuje, że korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Uczestnika szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie przez Uczestnika programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet.
  21. Usługodawca dołoży starań w celu zapewnienia funkcjonowania Sklepu w sposób ciągły, jednakże Usługodawca informuje, że możliwe są przerwy w dostępie do Sklepu z tytułu jego aktualizacji lub usuwania błędów.
  22. Informacje dotyczące Kursów lub Treści Cyfrowych zamieszczone na Stronie lub w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia odpowiednio Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy o przekazaniu Darowizny na cele statutowe Fundacji

 

§4

Zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu, Umowy o przekazaniu Darowizny na cele statutowe Fundacji,

Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych

 1. Uczestnik może przekazać DAROWIZNĘ przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
 2. W celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu, Umowy o przekazaniu Darowizny na cele statutowe Fundacji lub Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej niezbędne jest:
 3. dodanie wybranego Kursu lub Treści Cyfrowej do Koszyka
 4. wypełnienie Formularza Zamówienia,
 5. wybór sposobu płatności,
 6. akceptacja Regulaminu,
 7. akceptacja polityki prywatności,
 8. aktywacja przycisku „Zamawiam i Płacę”
 9. Umowa o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy o przekazaniu Darowizny na cele statutowe Fundacji Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Uczestnika Potwierdzenia na adres e-mail zawarty w Formularzu Zamówienia.
 10. Umowa o Świadczenie Usługi Dostępu jest umową zawartą na czas określony, wskazany w Karcie dedykowanej danej Usłudze Dostępu (Kursowi) i wygasa z chwilą upływu powołanego czasu.
 11. Potwierdzenie zawiera szczegóły złożonego Zamówienia /darowizny/, w tym główne cechy świadczenia (ilość i opis zamówionych Kursów (Usług Dostępu) lub Treści Cyfrowych) i łączne Wynagrodzenie oraz Cenę wybrany sposób płatności oraz potwierdzenie zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy o przekazaniu Darowizny na cele statutowe Fundacji.
 12. W przypadku braku możliwości realizacji Darowizny /Zamówienia (np. z tytułu wyczerpania dostępnych miejsc w Programie lub chwilowego braku dostępności Treści Cyfrowych) Usługodawca poinformuje o tym fakcie Uczestnika, za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w Formularzu Zamówienia.
 13. Jeśli Uczestnik przed otrzymaniem informacji, o której mowa w ust. 6 powyżej dokona płatności odpowiedniej Darowizny/ Wynagrodzenia ( w przypadku Kursu lub Programu) lub Ceny (w przypadku Treści Cyfrowej) Usługodawca dokona zwrotu zrealizowanej przez Uczestnika płatności Wynagrodzenia lub Ceny w terminie 5 Dni Kalendarzowych.
 14. Jeżeli po otrzymaniu przez Uczestnika od Usługodawcy informacji o braku możliwości realizacji Darowizny/ Zamówienia, a przed dokonaniem przez Usługodawcę zwrotu, o którym mowa w ust. 7 powyżej realizacja Zamówienia stanie się możliwa (np. zwolni się miejsce na zamówiony przez Uczestnika, Kurs, Program, Produkt lub Treść Cyfrowa stanie się dostępna) Usługodawca będzie zobowiązany poinformować Uczestnika o tym za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w Formularzu Zamówienia.

 

§5

Darowizna na cele statutowe Fundacji  i Cena

 1. Darowizna na cele statutowe Fundacji – jako wynagrodzenie za daną Usługę Dostępu (dany Kurs) jest każdorazowo określane w Karcie zamieszczonej w Sklepie lub na Stronie. Darowizna / wynagrodzenie jest podane w złotych polskich. Usługodawca jest uprawniony do świadczenia wybranych przez siebie Programów lub Kursów bezpłatnie w celach promocyjnych, co będzie wynika z Karty dedykowanej dla danego Programu lub Kursu.
 2. Cena za dany Produkt lub Treść Cyfrową jest każdorazowo określona w Karcie dedykowanej danemu Produktowi lub Treści Cyfrowej zamieszczonej w Sklepie. Cena  jest podana w złotych polskich.
 3. Usługodawca akceptuje następujące sposoby zapłaty Wynagrodzenia lub Ceny:

– przelew bankowy na wskazane konto bankowe,

– przelew przez system Paynow zintegrowany ze Sklepem, 

– płatności kartami płatniczymi poprzez system Paynow za pośrednictwem Sklepu

 1. Uczestnik jest zobowiązany dokonać płatności Wynagrodzenia za Usługę Dostępu lub Treść Cyfrową w terminie 3 Dni Kalendarzowych od daty otrzymania przez Uczestnika Potwierdzenia.

 

§6

Sposób i termin realizacji Usługi Dostępu

 1. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi Dostępu (udzieli Uczestnikowi dostępu do Kursu) niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji.
 2. Usługodawca będzie świadczyć Usługę Dostępu przez okres wynikający z Karty dedykowanej wybranemu przez Uczestnika Kursowi.
 3. W terminie 3 Dni Roboczych od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji Usługodawca prześle Uczestnikowi za pośrednictwem adresu e-mail wskazanym w Formularzu Zamówienia login oraz hasło dostępu umożliwiające Uczestnikowi korzystanie z Usługi Dostępu. Uczestnikowi zabrania się ujawnienia loginu oraz hasła osobie trzeciej. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zobowiązania określonego w zdaniu poprzednim Uczestnik będzie zobowiązany do naprawienia Usługodawcy szkody.

§7

Sposób i termin dostawy Treści Cyfrowej

 1. Realizacja Zamówienia Treści Cyfrowej nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę pozytywnej autoryzacji poprzez przesłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy wiadomości e-mail zawierającej instrukcję pobrania Treści Cyfrowej.
 2. Sklep oraz Treści Cyfrowe jako całość chroniony jest prawami autorskimi, które należą do Usługodawcy lub podmiotów trzecich.
 3. O ile nie zaznaczono inaczej, autorskie prawa majątkowe do utworów (w szczególności grafik, artykułów i zdjęć oraz Treści Cyfrowych) zamieszczonych w Sklepie przysługują Usługodawcy. Korzystanie z nich jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa.
 4. Usługodawca udziela Usługobiorcy licencji niewyłącznej, bez prawa do sublicencji na korzystanie z Treści Cyfrowych na następującym polu eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści cyfrowych – utrwalanie i zwielokrotnianie techniką cyfrową.

 

§8

Reklamacja

 1. Reklamacja Usługi Dostępu, Kursów, Treści Cyfrowych lub Usług Elektronicznych może zostać złożona przez Uczestnika w przy użyciu Danych Kontaktowych.
 2. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis sytuacji oraz prośby lub sugestie Uczestnika, a także jego dane.
 3. Podane wyżej wymagania stanowią jedynie zalecenia i mają za zadania ułatwić Usługodawcy rozpatrzenie reklamacji. Brak spełnienia powołanych wymogów przez Uczestnika nie ma wpływu na termin i sposób rozpatrzenia reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 Dni Kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. Brak ustosunkowania się do reklamacji Uczestnika będącego Konsumentem we wskazanym w zdaniu pierwszym terminie, oznacza uwzględnienie reklamacji przez Usługodawcę.

 

§9

Odstąpienie

 1. Konsument, który zawarł Umowę o Świadczenie Usługi Dostępu może w terminie 14 Dni Kalendarzowych od daty jej zawarcia odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów należnych Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.
 2. Dla zachowania terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu przy użyciu Danych Kontaktowych, przy czym Usługodawca zaleca wysłanie powołanego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zalecenie wskazane w zdaniu pierwszym nie ma wpływu na skuteczność złożonego przez Konsumenta w inny sposób oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy Sprzedaży. Usługodawca potwierdzi za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymanie od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy Sprzedaży.
 3. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu, aczkolwiek może ono zostać złożone w innej formie.
 4. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu jeśli Usługodawca na jego wyraźne żądanie zrealizował Usługę Dostępu, a przed jego realizacją poinformował Konsumenta, że Konsument po realizacji Usługi Dostępu utraci prawo do odstąpienia od Umowy o Świadczenie  Usługi Dostępu.
 5. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o przekazaniu darowizny na cele statutowe Fundacji, w której przedmiotem świadczenia są Treści Cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta będącego konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy o przekazaniu darowizny na cele statutowe Fundacji, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument w celu zapłaty Ceny lub Wynagrodzenia.

 

§10

Odpowiedzialność i Rękojmia

 1. Usługodawca i Uczestnik niebędący Konsumentem wyłączają rękojmię do Kursów oraz Treści Cyfrowych.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny w stosunku do Uczestnika niebędącego Konsumentem za szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu, w tym Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowy o Świadczenie Umowy Dostępu lub Umowy o przekazaniu darowizny na cele statutowe Fundacji tylko gdy szkoda powstanie z winy umyślnej Usługodawcy.
 3. Jeżeli działanie lub zaniechanie Usługodawcy, z którego wyniknie szkoda będzie stanowić niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek zobowiązania Usługodawcy wynikającego z Regulaminu, Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowy o Świadczenie Umowy Dostępu lub Umowy o przekazaniu darowizny na cele statutowe Fundacji Uczestnikowi niebędącemu Konsumentem nie będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.
 4. Postanowienie ust. 3 powyżej nie ma zastosowania do szkody na osobie.

 

§11

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika w Formularzu Kontaktowym Formularzu Zamówienia jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie powszechnie obowiązującymi normami prawnymi , w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 3. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności Usługodawcy zamieszczonej na Stronie pod adresem: https://kielpinska.com/polityka-prywatnosci/

 

§12

Usługi Elektroniczne

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Uczestników nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące Usługi Elektroniczne:
 2. Formularz Kontaktowy,
 3. Formularz Zamówienia
 4. Usługi Elektroniczne świadczone są cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 5. Usługa Formularz Kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w Sklepie wiadomości do Usługodawcy.
 6. Usługa Formularz Zamówienia polega na złożeniu Uczestnikowi Zamówienia za pomocą formularza umieszczonego w Sklepie.
 7. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych zostaje zawarta z chwilą przystąpienia przez Uczestnika do korzystania z Usług Elektronicznych, a jej rozwiązanie następuje z chwilą zakończenia korzystania przez Uczestnika z Usług Elektronicznych.

 

§13

Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów.
 2. Uczestnicy, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usługi Dostępu zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu wiadomością wysłaną na adres e-mail na 14 Dni Kalendarzowych przed datą, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin.
 3. Uczestnik akceptuje lub odmawia akceptacji zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Uczestnik wypowiada Umowę Świadczenie Dostępu ze skutkiem natychmiastowym.

 

§14

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Jeżeli Usługodawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgodzi się, ze stanowiskiem Usługodawcy, Konsument jest uprawniony do podania sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego lub zwrócić się do powołanego sądu o mediację lub arbitraż (ADR).
 2. Informacje o dostępie do procedur wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu znajduje się na podstronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz na stronach powiatowych (miejskich ) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których przedmiot działalności stanowi ochrona praw Konsumentów. Konsument może również skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. W przypadku, gdy pozasądowe rozpatrywanie reklamacji nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo i rzeczowo właściwego.
 4. Spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem, Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowy Sprzedaży pomiędzy Usługodawcą lub Uczestnikiem niebędącym Konsumentem będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy dla Usługodawcy.

 

§15

Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz Prawa Konsumenckiego.
 2. Do Regulaminu został sporządzony jeden załącznik, który stanowi jego integralną część.

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY O PRZEKAZANIU DAROWIZNY NA CELE STATUTOWE FUNDACJI 

 

[miejscowość i data]

 

[imię i nazwisko oraz adres Uczestnika]

 

Justyna Honorata Kiełpińska

UL.SIENKIEWICZA 29 / 31 

25-007 Kielce

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ja niżej podpisany [imię i nazwisko Uczestnika] informuję o moim odstąpieniu od [nazwa umowy] zawartej pomiędzy mną, a Usługodawcą w dniu [data].

 

                                            

podpis